Pályázati kiírás a gimnázium büféjének üzemeltetésére

2021. július 27 Írta: Szabó Előd

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Tatai Református Gimnázium pályázatot hirdet büfé helyiség bérbe vételére az alábbiakban részletezettek szerint:

I. A pályázat tárgya:

1./ A Tatai Református Gimnáziumban az Országos Élelmiszer biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsításoknak megfelelő büfé kialakítása és a büfé helyiségének bérbeadása. A pályázat kiíró szándéka, hogy az iskolai büfé egészséges termékeket kínáljon.

A bérbeadandó helyiség adatai:

• intézmény neve: Tatai Református Gimnázium, címe: 2890 Tata, Kossuth tér 10-11.

• büfé alapterülete: 10 m2

• minimum négyzetméter ár: 1.000 Ft/hó

• bérbe vehető: a bérleti szerződésben meghatározottak szerint

• A büfé helyiség 2 m-es környezetének takarítását nyitvatartási időben a bérlő köteles ellátni!

2./ A Tatai Református Gimnázium a fent meghatározott pályázati cél megvalósítása érdekében nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a fent megnevezett és cím alatt található büfé helyiségének bérbe adására.

3./ A nyertes pályázónak kell az intézményben található büfé helyiséget az élelmiszer forgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie.

Abban az esetben, ha a nyertes pályázó által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit saját maga viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben.

A nyertes pályázó köteles figyelembe venni az intézmény-vezető észrevételeit a büfé termékválasztékának kialakításánál.

Az iskolabüfé kínálatának kialakításakor az árusítható termékekkel kapcsolatban a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/1012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 129.§ és 130.§-ai irányadóak.

Ennek megfelelően

- az iskolai büfében a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó termékek nem árusíthatók.

- a gimnázium igazgatója beszerzi az iskola-egészségügyi szolgálat szakvéleményét abban a kérdésben, hogy az árukínálat megfelel-e az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak, továbbá hogy tartalmaz-e olyan terméket, amely alkalmas lehet a tanuló figyelmének, magatartásának olyan mértékű befolyásolására, hogy azzal megzavarja az nevelési-oktatási intézmény rendjét, vagy rontsa a nevelő-oktató munka hatékonyságát.

A gimnázium igazgatójának jogában áll, hogy rendszeresen ellenőrizze az iskolai büfé működését az árképzés, a termékválaszték, a termékek minősége, a tisztaság és minden egyéb, az intézményt érintő kérdés vonatkozásában.

4./ A pályázóknak a következő szempontok szerint kell pályázataikat összeállítaniuk:

• a pályázó szakmai múltja

• üzemeltetési terv a bérleti időszakra

• az árképzési rendszer bemutatása (a gimnázium legfeljebb 25 %-os árrés alkalmazását tudja elfogadni)

• forgalmazni kívánt termékek bemutatása (teljes terméklista a beszerzési forrás és a jelenlegi beszerzési ár megjelölésével)

• a pályázó által fizetendő bruttó éves bérleti díjra tett megajánlás

• referenciák.

5./ A pályázó kínálati listájának a következő egészséges ételeket és italokat is tartalmazniuk kell:

• rostos gyümölcs-zöldséglevek, ásványvíz

• friss gyümölcsök (évszaknak megfelelően)

• tejtermékek, tejdesszertek

• sovány hússal, illetve húskészítménnyel készült szendvics, sok zöldséggel, korpás, magvas vagy rozsos zsemle, kifli, kenyér

• puffasztott gabonaszelet, natúr olajos magvak

• müzli szeletek

• aszalt gyümölcsök (kis adagokban)

• olajos magvak (kis adagokban).

6./ A pályázatok elbírálásainak értékelési szempontjai:

• megajánlott éves bruttó bérleti díj

• forgalmazni kívánt termékek

• az alkalmazott árrésre tett ajánlat

• referencia

• előnyt élvez az a pályázó, aki vállalja a POS banki terminál bevezetését

A pályázók rangsorolásánál a legfontosabb szempont az alkalmazott árrésre tett ajánlat.

7./ A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a beérkezett pályázat/pályázatok szakmai tartalma nem felel meg a kialakított feltételrendszernek.

8./ A pályázatkiíró a pályázat eredményessége esetén a nyertessel a büfé üzemeltetésére határozott időtartamú bérleti szerződést köt 2021. szeptember 1-től 2022. június 30-ig 10 hónapra.

A szerződés mindkét fél közös szándéka esetén meghosszabbítható.

A nyertes pályázónak bérleti díjat kell fizetni a büfé helyiségének használatáért. A bérleti díj tartalmazza a közüzemi költségeket is (elektromos áramot, a vízhasználati-és csatornadíjat, a fűtési díjat).

A megajánlott 10 hónapra szóló bérleti díj 1/10 részét a Tatai Református Gimnázium számlaszámára kell befizetnie minden megkezdett hónap 10. napjáig.

Nyitva tartási idő tanítási napokon a tanév szorgalmi időszakában 7 órától 14 óráig. Ezen idő alatt folyamatosan nyitva kell tartani.

A nyitvatartási időn kívüli iskolai rendezvények (tanévnyitó, tanévzáró, szalagavató, felvételi vizsgák, érettségi vizsgák, értekezletek, stb.) alatti nyitva tartásról a gimnázium igazgatójával egyedileg lehet megállapodni.

A pályázaton való részvétel ingyenes. A pályázatot két eredeti példányban cégszerűen aláírva és lebélyegezve, zárt borítékban kell benyújtani.

Az üzemeltetési tevékenységéhez az engedélyek, okiratok fénymásolatának csatolása szükséges.

9./ A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 17. 10:00

 A pályázatra kérjük ráírni: „BÜFÉ PÁLYÁZAT”

A pályázat benyújtásának módja:

1. személyesen a Tatai Református Gimnázium titkárságán (2890 Tata, Kossuth tér 11. I. emelet), ügyeleti időben (szerdánként 9-12 óráig)

2. postai úton: 2890 Tata, Kossuth tér 10 - 11. (Postai benyújtás esetén a pályázatnak 2021. aug. 17-én 10:00-ig be kell érkeznie.)

A büféhelyiség megtekintésére a gimnázium képviselője előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosít.

A pályázattal kapcsolatban információt az alábbi elérhetőségeken kérhet:

Telefon: +36 (20) 522 99 18  Illés Dániel igazgatótól

E-mail: igazgato@refi-tata.hu

II. A részvétel feltételei:

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

• a pályázó nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím)

• a kiírás 4. pontjában leírtakat;

• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásától 30 napra a pályázó ún. ajánlati kötöttséget vállal;

• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleményt a tulajdonos hozzájárulása nélkül 3. személynek bérletbe nem adhatja, a bérleti jogot át nem ruházhatja, bérleti társ sem vonható be a jogviszonyba;

• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a bérleményt csak iskolai büfé céljára kívánja használni;

• a HACCP kibővített rendszerének való megfelelés;

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs köztartozása

• jogi személy esetében 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat és aláírási címpéldány vagy aláírás-minta.

A pályázó kiemelten fontos kötelezettsége a tevékenységéhez szükséges hatósági, szakhatósági és működési engedélyek beszerzése saját költségén.

III. Érvényességi feltételek

Érvénytelen a pályázat,

 ha nem a jelen pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint nyújtották be,

ha nem tartalmazza az I. 4. pontban meghatározott adatokat,

ha hiányos.

IV. Kizárási okok

Kizárásra kerül az a pályázó, akiről az ellenőrzés során kiderül, hogy valótlan tartalmú, hamis nyilatkozatot tett.

A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására nincs mód!

Elbírálás határideje: 2021. augusztus 18.

 A pályázat eredményéről a kiíró az eredményhirdetést követően e-mail üzenet formájában értesíti a résztvevőket.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati felhívás visszavonására / eredménytelenné nyilvánítására.

Közzétéve: 2021. július 26.

 

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

3851585712514d4f616051275f66550c3455624d604d58260c1e24251c0c404d604d180c375b4f5f550c61604f4d0c1d211a284e5e0c1b2a40515851525b5a260c141f20150c1f241c19221d22284e5e0c1b2a31594d5558260c284d0c545e5152290e594d5558605b265455624d604d582c5e5152604d604d1a54610e2a5455624d604d582c5e5152604d604d1a5461281b4d2a281b5c2af9f6285c2a4051595c585b59260c404d604d180c375b4f5f550c61604f4d0c1d211a284e5e0c1b2a40125b4d4f6160512762124d4d4f616051275e5b5f550c55594d54124d4d4f6160512766260c404d604d180c3f5b595b5365550c2e12514d4f61605127584d0c61604f4d0c211a281b5c2af9f6285c2a2d660c51536554124d4d4f616051276657125b61595827665f12514d4f61605127530c4e4d5a575f66124d4d4f6160512759584d5f66124d4d4f61605127594d5526284e5e0c1b2a404d604d550c3e51525b5e59124d4d4f6160512760615f0c31536554124d4d4f616051276657125b61595827665f12514d4f6160512753284e5e0c1b2a1d1d221c1c1c1c22191c1c1c1c1c1c1c1c191c201f2024221d1e0c14315e5f60510c2e4d5a5715284e5e0c1b2a1d1d23201c1c2023191e1c1d1f1e2223210c143b403c15 2FumwcAFSFpkcMQL17N85SmA8BKgaUj caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.